Kommunestyret 2015-2019

Etne Kommunestyre 2015 - 2019

Kommunestyret er kommunen sitt øvste organ og har all avgjerdsmynde som er lagt til kommunen, med mindre mynde ved delegasjon eller særlov er lagt til eit anna organ. Kommunestyret har i fig. Kommunelova § 6 primærkompetanse i plansaker, og skal vedta kommuneplanen sin arealdel, samt reguleringsplaner. Denne kompetansen kan ikkje delegerast, jfr. pbI § 8, men kan løftast opp til departementsnivå dersom det kjem motsegner til planane frå instansar med motsegnkompetanse.

Kommunestyret har vidare i kraft av sin overordna stilling ( med visse avgrensingar) instruksjonsmynde overfor det faste planutvalet.

Når det gjeld reguleringsplanar er instruksjonsmyndet særskilt nemnt i pbl § 27-1 annet punktum. Kommunestyret kan ta initiativ til eit konkret regulerings¬arbeid for eit bestemt område, og under dette gje planutvalet konkret pålegg om arbeid for eit bestemt område, og under dette gje planutvalet konkret pålegg om arealbruken. Kommunestyret kan vidare instruera planutvalet til å leggja ned mellombels forbod for eit bestemt område. Slike instruksar vil vera bindande for utvalet, slik at dei plikter å setja i gong sakshandsaminga for å etterkoma pålegget. Det vil vera brot på tenesteplikta å lata vera, eller gjera noko anna.

Når det gjeld saker der det faste utvalet for plansaker har primærkompetanse direkte etter lova, kan ikkje kommunestyret blanda seg inn i handsaminga av ein einskild sak med instruks om utfallet, eller sjølv overta handsaminga. Men kommunestyret kan gje generelle retningsliner for det faste utvalet si handsaming av einskildsaker slik at utvalet sine skjønnsmessige avgjersler har ei grunnhaldning som kommunestyret er samd i.

Medlemmer

Navn Funksjon Representerer Telefon Mobil
Siri Klokkerstuen Ordførar Arbeiderpartiet 53 75 80 05 908 80 659
Ingemund Berge Varaordførar/
gruppeleiar
Kristleg folkeparti 53 75 62 89 413 36 909
Kari Johansson   Kristleg folkeparti   975 78 186
Alf Ove Nilsen Gruppeleiar Arbeiderpartiet   909 19 652
Sarah Marie Ness Haaland   Arbeiderpartiet   454 60 079
Tollef Rullestad  
Arbeiderpartiet
  415 38 478
Maren Tungesvik Tveiten  
Arbeiderpartiet
  971 54 693
Roger Tendal   Framstegspartiet   906 05 179
Kenneth Lyng Karlsen Gruppeleiar Framstegspartiet   913 36 664
Roar Knudsen   Framstegspartiet   977 89 834
Trude Enge   Framstegspartiet   915 34 920
Ole Funderud       958 71 416
Lars Olav Bergsvåg Gruppeleiar Høgre   415 66 055
Sondre Gunnleiksrud   Høgre   928 36 468
Mette Heide Bergsvåg Ekrheim Gruppeleiar Senterpartiet   480 06 560
Sjur Aakra   Senterpartiet   902 08 883
Ståle Tungesvik   Senterpartiet   993 21 153
Kari Aakra   Senterpartiet   971 88 516
Inga Rullestad   Senterpartiet   902 46 940
      906 80 791
Jostein Osnes Gruppeleiar Venstre   901 67 912

 

Oversikt medlem og varamedlem

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut