Viltnemnda i Etne - Ny forskrift om minsteareal for hjort er no vedtatt

Forskrifta trer i kraft straks.

Forskrift om minsteareal for hjortevilt(elg, hjort og rådyr) i  Etne kommune, Hordaland
§ 1
Det er høve  til jakt etter hjort, rådyr og elg i Etne kommune.
§ 2
Minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyve for hjortevilt er som  i tabellen under:
Minsteareal                                      Elg                          Hjort                     Rådyr
Fordelingsgrunnlag                        15000 da              500 da                   1000 da
§3          
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig blir FOR-2008-06-16-842 og det som står om Etne i FOR-2001-06-13-648: «Forskrift om jakt etter hjortevilt (elg, hjort og rådyr), Bergen, Etne, Sveio, Bømlo, Jondal, Ullensvang, Eidfjord, oppheva.  Granvin, Samnanger, Sund, Vaksdal, Modalen, Meland, Radøy, Lindås, Austrheim og Masfjorden kommunar, Hordaland.» oppheva.

Heimel: Fastsett av Etne kommunestyre 10. april 2014 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltlova) § 16, forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfald (naturmangfaldlova) § 8, § 9, § 10, § 11, og § 12.

John Kåre Opheim, leiar

 

Tips ein ven  Skriv ut