Tilskott til særskilte tiltak i landbrukets kulturlandskap (SMIL) 2023

Etne kommune har i år fått 400.000 kroner til særskilte tiltak i landbrukets kulturlandskap. 

Kyr på beite - Klikk for stort bilde

Alle som eig eller leiger ein landbrukseigedom der drifta mottar produksjonstilskott kan søkje om SMIL-midlar. Det kan t.d. søkjast om tilskott til beiterydding av tilgrodd beitemark, inngjerding i samband med beite/kulturmark, restaurering av steingjerde, tilrettelegging for auka tilgjenge og oppleving, kulturminne og kulturmiljø, leplanting, styvingstre og andre miljøtiltak, restaurering av freda og verneverdige bygg, og tiltak for å hindre erosjon og avrenning til vassdrag. 

Lokale retningsliner for SMIL finn du her: Retningsliner for tilskotsordningar - Etne kommune
Søknadsportal: Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Landbruksdirektoratet

Søknadsfrist er  1. mai 2023.