Detaljregulering for naustområde Gjerdsvik

Klikk for stort bildePlanvedtak 
Kommunestyret har i sak 026/21 i møte 10.06.2021 endeleg godkjend detaljregulering for naustområde Gjerdsvik, plan id. 201305 etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova.

Planområdet er på om lag 7,82 da, og er regulert til naustareal, vegareal, friluftsføremål og friluftsområde i sjø og vassdrag.

Her er lenker til:

- Plankart dagsett 01.02.2021 (PDF, 2 MB)

- Føresegnene til planen dagsett. 28.03.2021 (PDF, 145 kB)

- Vedtak (Møtebok) dagsett. 10.06.2021 (PDF, 976 kB)

- Planomtale dagsett 03.11.2020 (PDF, 3 MB)

- Tilleggstekst til saksutgreiinga. ny tekst til møte i kommunestyret sak 041 (PDF, 157 kB)

- Trekking av motsegn, statsforvaltaren i Vestland. Dagsett 03.06.2021 (PDF, 106 kB)

 

Kommunestyret sitt endelege vedtak kan påklagast i hht §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningslova, jfr. forvaltningslova kap. VI. Eventuelle klager skal leverast skriftlig til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no. Klage må sendast innan 19.07.2021. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jf. § 15-3 i plan- og bygningslova. Eventuelle krav må leverast skriftlig til Etne kommune.