Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte

Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søkje straumstøtte for perioden oktober til desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betala ut straumstøtte fortløpande etter dei har opna for søknadar, slik at dei som søkjer tidleg kan få pengane raskast mogleg.

Illustrasjon av dame med stikkontakt - Klikk for stort bilde

Straumstøtteordninga gjeld for organisasjonar med straumforbruk med ein månadleg gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakarar får dekt 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månadlege gjennomsnittsprisen. I dei tidlegare søknadsrundane har kompensasjonsgraden vore 80 prosent.

Kven kan søkja?

Søkjar må ha organisasjonsnummer for å kunna søkja, og desse organisasjonane har rett til å søkja:

  • Verksemder som er registrerte i Frivilligregisteret. Me oppfordrar organisasjonar som oppfyller kriteria, til å registrera seg.
  • Verksemder som ikkje er registrerte i Frivilligregisteret kan søkja dersom eigarar/medlemmer med bestemmande innverknad er registrerte i Frivilligregisteret. Dette gjeld til dømes idrettslag som har skilt ut drifta i eit eige selskap som ikkje er registrert i Frivilligregisteret, der idrettslaget har den bestemmande innverknaden.
  • Andre frivillige verksemder som ikkje er registrerte i Frivilligheitsregisteret: Kan få støtte dersom verksemda hovudsakleg er driven av frivillig arbeidsinnsats og det ikkje er høve for privatpersonar eller kommersielle føretak å oppnå økonomiske fordeler frå verksemda. Med frivillig arbeidsinnsats meiner me menneske som bidrar utan løn eller anna form for økonomisk motyting, verken no eller i framtida. Til dømes kan frittståande kyrkjelyds- og forsamlingshus under Den norske kyrkja, grendahus og lokale forsamlingshus søkja om dei hovudsakleg er drivne av frivillig arbeidsinnsats.

Les meir om vilkåra for ordninga og korleis du kan søke her.