Du er her: Heim Tenester A-Å

Avløp - offentlege avløpsanlegg

Oppdatert: 25.01.2016 07:26
Generelt
Omtale

Kommunen er ansvarlig for at avfallet innbyggerne produserer ikke forurenser miljøet. Kommunen sørger for at avløpsvann fra boliger, hytter og næring samles og transporteres via et nettverk av rørledninger til et kommunalt behandlingsanlegg.
Med avløpsvann menes utslipp fra toalett, kjøkken, bad, vaskerom o.l. Utslipp fra svømmebasseng eller akvarium kalles for spillvann og skal også tilknyttes avløpsanlegget.
Kommunen kan krevje at alle bustader og verksemder knyter seg til det kommunale avløpsanlegget.
I område med busetnad som er spredt eller for hytter, kan det byggjast mindre og/eller private reinseanlegg, som må godkjennast av kommunen.

Målgruppe

Bustadeigarar, hytteeigarar og næringar.

Kriterium/vilkår

Kommunen eig avløpsnettverket og har styresmakt til å krevje tilknyting, endre løyve og til å kontrollere anlegg.

Regelverk
Plikta til å vere tilknytt offentleg avløpssystem går frem av av § 27-2 i plan- og bygningslova. Sjå også:
  • § 22 i forureiningslova som gjeld krav om rehabilitering av private stikkleidningar for å hindre forureining
Forureiningsforskrifta
  • kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra boliger, hytter o.l.
  • kapittel 13 Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser.
  • kapittel 15 Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann
  • kapittel 15a Påslipp
  • kapittel 16 Kommunale vann- og avløpsgebyr.


Lover
Forurensningsloven
Plan- og bygningsloven

Forskrifter
Forskrift om miljørettet helsevern
Forurensningsforskriften

Rettleiing
Kommentarer til forurensningsforskriftens kapittel 12: Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende
Praktiske opplysninger
Klagemulighet

Der kommunen gjer eit enkeltvedtak (pålegg om tilkopling etter plan- og bygningslova, rehabilitering), kan du klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje dette. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Statsforvaltaren. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Drift og vedlikehald
Leder:Kristin Hagland
Kontaktpersonar
Kristin Hagland (Leiar)
Telefon: 53758241
Mobil: 41624885
Telefaks:
Epost: kristin.hagland@etne.kommune.no
Øyvind Jacobsen (Servicearbeider)
Telefon:
Mobil: 90103451
Telefaks:
Epost: oyvind.jacobsen@etne.kommune.no
Eirik Molland (Driftsoperatør)
Telefon: 53758241
Mobil: 97492366
Telefaks:
Epost: eirik.molland@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2016-01-25 07:26
Gyldig frå
2012-04-16