Kråd

Er du bekymra for eit barn?

Når bør ein melde frå til barnevernet?
illustrasjon_barnevern

Barneverntenesta

Barneverntenesta skal bidra til at barn og unge i kommunen har gode levekår og høve til ei positiv utvikling. Når barn på grunn av tilhøve i heimen, eller av andre grunnar har behov for det, skal barneverntenesta gje råd, rettleiing eller s...