Søknad om barnehageplass

folk20

Hovudopptak/samordna opptak til barnehagane i Etne kommune. I Etne kommune er det for tida tre kommunale (Enge barnehage, Skånevik barnehage og Rygg barnehage) og ein privat barnehage (Småfolk barnehage).

Foreldre kan søkja barnehageplass heile året, men grunna planlegging av nytt barnehageår, vert søknadsfristen for hovudopptak til barnehageplass med oppstart straks etter sommarferien sett til 1. mars kvart år. Fristen gjeld også for å vera sikra lovfesta rett til barnehageplass.

Born som fyller eitt år innan oktober, har lovfesta rett til barnehageplass.
Stortinget vil truleg i løpet av våren 2017 også gje born som fyller eitt år i november rett til barnehageplass.
Ein må søkja om barnehageplass innan 1. mars for å oppfylla rett til barnehageplass.

Ein treng ikkje søkja på nytt for born som allereie har plass.

  • Søknad om ny barnehageplass gjer ein via nettsida til Etne kommune.
  • Søknad om endring av opphaldstid gjer ein også via nettsida til Etne kommune med søknadsfrist 15. februar kvart år.
  • Born med plass i barnehage etter 2. eller 3. alternativ og som står på venteliste til høgare alternativ, kan søkja om plass i førstealternativsbarnehage.
    Søknadsfrist 15. februar kvart år.


 

Barnehageplass 2017-2018: 

Søknadsskjema 

 

Opptaket skal vera ferdig innan 1. april. Det vert då sendt ut svar til alle søkjarar.