Bustad / eigedom

Tema:

Bygging
Skal du byggja t.d. garasje eller utvida huset ditt? Under dette temaet finn du svar på korleis du går fram og kva reglar som gjeld.

Eigedom
Kommunale tenester knytt til eigedom er mellom anna adressetildeling, deling av grunneigedom, renovasjon, tilknytning til vatn- og kloakk.

Finansiering
Søknad om startlån frå Husbanken er omtalt her.

Flytting
Informasjon om flytting og folkeregisteret finn du under dette temaet.

Kjøp og sal
Lenker til offentleg informasjon ved kjøp og sal av eigedom.

Leige og utleige
Utleige av kommunal bustad, leige av skulerom og busetjing av flyktningar er omtalt her.
Tips ein ven  Skriv ut