Du er her: Heim Tenester A-Å

Bustadtilskott til etablering

Oppdatert: 28.11.2018 09:36
Generelt
Omtale

Du kan søkje om tilskot til etablering dersom du har dårleg økonomi og treng hjelp til å skaffe deg ein nøktern og eigna bustad. Tilskotet kan brukast til å kjøpe, byggje eller til å refinansiere eigen bustad.
Om du får tilskot, og kor mykje du kan få avheng av økonomien ditt og kor stort startlån du kan betene.

Målgruppe
  • Personar med nedsett funksjonsevne
  • Flyktningar
  • Sosialt vanskelegstilte
Kriterium/vilkår

Bustaden skal vere nøktern, både når det gjeld storleik og kostnader. Vidare skal bustaden vere godt eigna for ei eventuell funksjonshemming.
Økonomien din vil ha tyding for om du kan få tilskot til etablering i eigen bustad.

Samarbeidspartnarar

Regelverk

Sjå spesielt § 14 i bustøttelova.Lover
Bustøttelova
Forvaltningsloven

Rettleiing
Rettleiar for tilskot til tilpassing
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Tilskot til etablering blir søkt i den kommunen du bur i. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Skjema


Søknad om startlån eller tilskudd, elektronisk
Vedlegg

 

Søknadsfrist

Sakshandsaming

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

Sakshandsamingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Grunngje dette eventuelt med nye opplysningar. Klagenemnda i kommunen er klageinstans.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Økonomi
Leder:Ballarin, Filippo
Kontaktpersonar
Per Rune Kolås (Rådgjevar)
Telefon: 53758046
Mobil:
Telefaks:
Epost: per.rune.kolas@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2018-11-28 09:36