Du er her: Heim Tenester A-Å

Bustadtilskott til tilpassing

Oppdatert: 28.11.2018 09:44
Generelt
Omtale

Har du behov for ein spesialtilpassing av bustaden din, kan du søkje kommunen om tilskott for å dekkje kostnadene anten heilt eller delvis. Tilskottet kan gjevast til spesialtilpassing av den bustaden du har eller dersom du skal byggje eller kjøpe bustad. Det er òg mogleg å søkje Husbanken om tilskott til prosjektering og utgreiing på førehand.

Målgruppe

Personar med nedsett funksjonsevne

Kriterium/vilkår

Det blir gjort ei vurdering av både dei særskilde behova du har for tilpassing og av den samla økonomien i husstanden.

Samarbeidspartnarar

Husbanken

Regelverk

Forskrifter
Forskrift om etableringstilskudd mv.

Rettleiing
Tilskudd til tilpasning av bolig
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Du kan søkje elektronisk her. Kommunen kan hjelpe deg å fylle ut søknaden.

Vedlegg

Vedlegga går fram av punkt 8 i søknadsskjemaet.

Sakshandsamingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som mogeleg. Dersom ein ikkje kan gjere eit vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til dette, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Grunngje dette eventuelt med nye opplysningar. Klagenemnda i kommunen er klageinstans.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Økonomi
Leder:Bang, Vegard
Kontaktpersonar
Per Rune Kolås (Rådgjevar)
Telefon: 53758046
Mobil:
Telefaks:
Epost: per.rune.kolas@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2018-11-28 09:44