Signal ved uro

Signal hos barn/ungdom og familien:

Nedanfor blir nemnt nokre signal hos barn/ungdom og familie, men lista er ikkje utfyllande. Det kan vera teikn på at barnet lever i ein situasjon prega av utilstrekkeleg omsorg. Jo fleire signal barnet/ungdommen viser, desto meir utsett kan barnet/ungdommen vera.

Barn/ungdom:

 • Trist, gret lett, mangel på mimikk, tilbaketrekking
 • Konsentrasjonsproblem
 • Ufrivillig vasslating og avføring (hos dei aller minste barna)
 • Motorisk uro, angst
 • Problem med vener og sosial omgang
 • Kjenslemessig ustabil
 • Manglande lekser
 • Høgt fråvær - både samanhengande fråvær og hyppig korttidsfråvær
 • Mykje sjuk - mange vondter
 • Samspel mellom barnet/ungdommen og foreldra er prega av konflikt
 • Kan være overdrive ansvarleg og tilpassingsdyktig
 • Er likegyldig til skulen og har fallande skuleprestasjonar
 • Irritabel og meir aggressiv åtferd
 • Er påfallande trøyt etter helg, over lengre tid
 • Brå endring i åtferd

Familien:

 • Manglande oppfølgjing og tilbakemeldingar.
 • Dårleg hygiene og klede.
 • Relasjon og samspel med barnet/ungdomen
 • Manglande matpakker og gymtøy
 • Bagatellisering
 • Foreldra er kjenslemessig ustabile
 • Alvorleg psykisk liding hos foreldre
 • Misbruk av illegale og legale rusmiddel (alkohol og medikament utskrive av lege)
 • Ustabil bu - og økonomisk situasjon
 • Foreldra viser lita medkjensle og har i liten grad merksemda si retta mot barnet

Godt samarbeid med foreldra er viktig, då det å hjelpa foreldre til å vera gode omsorgspersonar er det same som å hjelpa borna. Samstundes må omsynet til borna gå føre ved bekymring for omsorgssituasjonen. Å snakka med foreldre om ei slik bekymring, kan opplevast som vanskeleg.

Her kan du få tips til korleis du kan gjennomføra ein slik samtale på best mogeleg måte:  
Er du bekymra for vald, overgrep, bortføring, omskjering eller andre farlege situasjonar?
Ta kontakt med:
Barnevernstenesta  tlf 53 75 81 30 / 53 65 65 65 (mellom 8-15),  eller
Politi tlf 02800. Trykk her for å koma tilbake til hovudsida.

 

 

"Me bryr oss"

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut