Austrheim

Detaljregulering for Austrheim II

Offentleg ettersyn

Komité Forvaltning har i sak 002/17 i møte 23.02.2017 vedtatt at detaljregulering for Austrheim II. gnr/bnr: 37/1, 8, 10 og 36/1, 5, 10 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

 

Planområdet er på 230 da, og vert foreslått regulert til råstoffutvinning, vegareal og landbruksareal.

Her er lenker til:

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 24.04.2017

Tips ein ven  Skriv ut