Birkenesbøen illustrasjon

Detaljregulering for Birkenesbøen

Offentleg ettersyn

Komité Forvaltning, har i sak 103/14 i møte 13.11.2014 vedtatt at detaljregulering for gnr 9/17 «Birkenesbøen», skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

Planområdet er på ca. 3.4 dekar, og vert no foreslått regulert til bustadområde.

Her er lenker til:

Føresegnene til planen og vurderingar i forhold til naturmangfaldslova er inkludert i same dokument som planomtalen.

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no

Merknader må sendast inn innan 19.01.2015.

Tips ein ven  Skriv ut