illustrasjon

Detaljregulering for Etne camping endring

Offentleg ettersyn

Komité Forvaltning har i sak 005/20 i møte 06.02.2020 vedtatt at detaljregulering for Etne camping endring, planid 201802. gnr/ bnr 5/27, 6,12, 32/3 og 32/14. skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova:

Planområdet er på om lag 28 da, og vert foreslått regulert til campingplass, vegareal, leikeareal og næringsareal relatert til campingdrift.

Her er lenker til:

 

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 21.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 06.04.2020

Tips ein ven  Skriv ut