illustrasjon

Detaljregulering for Frydenlund

Planvedtak

Kommunestyret har i sak 016/19 i møte 07.05.2019 endeleg godkjend detaljregulering for Frydenlund, plan id 201207 etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova.

Planområdet er på ca 37 da, og er regulert til bustadområde, landbruk, naust, samt veg og leikeareal

Her er lenker til:

Reguleringsplanen er også å finne på Tinghuset i Etne, og på biblioteket i Etne. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 8000.

Kommunestyret sitt endelege vedtak kan påklagast i hht §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningslova, jfr. forvaltningslova kap. VI. Eventuelle klager skal leverast skriftlig til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no. Klage må sendast innan 24.6.2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jf. § 15-3 i plan- og bygningslova. Eventuelle krav må leverast skriftlig til Etne kommune.

Tips ein ven  Skriv ut