img_6479

Detaljregulering for gang- og sykkelveg mellom Etne sentrum og kryss til Mo/Steine ved FV 36

Offentleg ettersyn.

Komité Forvaltning har i sak 018/13 i møte 7.2.2013 vedtatt at detaljregulering for gang- og sykkelveg mellom Etne sentrum og kryss til fylkesveg 36 ved Mo/Steine skal sendast på høyring og leggjast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

Planområdet er på ca. 43 daa, og vert foreslått regulert til gang- og sykkelveg, køyreveg og annan veggrunn.
Her er lenker til:
-         Plankart - Del 1 - Del 2Del 3Del 4 - Del 5
-         Føresegnene til planen.
-         Vedtak (Møtebok).
-         Planomtale med ROS
Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen.
Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: Firmapost@etne.kommune.no.
Merknader må sendast innan 2.4.2013.
 

 

Tips ein ven  Skriv ut