Detaljregulering for Helleberget Øvernes

OFFENTLEG ETTERSYN
Komité Forvaltning har i sak 117/12 i møte 06.09.2012 vedtatt at detaljregulering for Hellberget Øvernes gnr 54 bnr 1 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova:

Planområdet er på ca 104 da, og vert foreslått regulert til uttak av naturstein.

Her finn du lenker til:

Plankart.
Føresegnene til planen.
Planomtale
Vedtak (Møtebok).

Framlegg til detaljregulering er lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne og på biblioteka i Etne og Skånevik.  Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 32/ 53 75 82 36.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: firmapost@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 05.11.2012.
 

Tips ein ven  Skriv ut