Illustrasjon

Detaljregulering for Holmen (Utviding av Etne omsorgssenter)

Offentleg ettersyn

Komité Forvaltning, har i sak 003/15 i møte 05.02.2015 vedtatt at detaljregulering for «Holmen» (utviding av Etne omsorgssenter) skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova. Planområdet er på ca. 82,3 dekar, og vert no foreslått regulert til bustadområde, institusjon, tenesteyting, vegareal og landbruk natur og friluftsområde.

Her er lenker til:

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf:
53 75 82 36. Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no . 
Merknader må sendast inn innan 07.04.2015 

Tips ein ven  Skriv ut