Detaljregulering for Krokavatnet hyttefelt i Etnefjella

Offentleg ettersyn.

Komité Forvaltning, har i sak 068/13 i møte 13.06.13 vedtatt at detaljregulering for Krokavatnet hyttefelt skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

 

Planområdet er på ca. 62 dekar og vert no foreslått regulert for 26 fritidsbustader.

Her er lenker til:

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: Firmapost@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 15.8.2013.

 

Tips ein ven  Skriv ut