Lauareid

Detaljregulering for Lauareid Næringsområde

PLANVEDTAK
Kommunestyret har i sak 080/14 i møte 16.12.2014 endeleg godkjend reguleringsplan for Lauareid næringsområde etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova.

Planområdet er på 42,60 da, og er regulert til steinbrott, industri/ lager, kontor, landbruk og veganlegg.

Her er lenker til:

Reguleringsplanen er også å finne på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 80 00.

Kommunestyret sitt endelege vedtak kan i hht §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningslova, jfr. forvaltningslova kap. VI, påklagast til departementet. Eventuelle klager skal leverast skriftlig til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no. Klage må sendast innan 05.02.2015.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jf. § 15-3 i plan- og bygningslova. Eventuelle krav må leverast skriftlig til Etne kommune.

Tips ein ven  Skriv ut