Detaljregulering for Lundmark

OFFENTLEG ETTERSYN

Komité Forvaltning har i sak 095/12 i møte 28.06.2012 vedtatt at detaljregulering for Lundmark, gnr. 136, bnr. 66 m. fl., skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

Planområdet er på ca 20 daa, og vert foreslått regulert til bustad, leikeplass, forretning, kontor lager, o.a.

Her er lenker til:
- Plankart
- Føresegner
- Planomtale med ROS-analyse
- Vedtak (Møtebok)

Framlegg til reguleringsplan er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 30.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: firmapost@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 10.09.2012 (Minst 6 veker etter at annonsa står i avisa)

Tips ein ven  Skriv ut