Mortveit molo_småbåthavn

Detaljregulering for Mortveit Molo/Småbåthavn, planID 201508

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles start av planarbeid for del av gnr.140, bnr.4 og 41. Formålet med planarbeidet er å endre deler av gjeldene plan 201101 bestående av eksisterende småbåthavn med flytebrygger og adkomstvei, til fast molo og ny adkomstvei. Planområdet utgjør ca. 14,1 daa.

Planarbeidet er vurdert ikke å medføre planer og/eller tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: asbjorn@prosjektil.no, innen 17. desember 2015

Prosjektil.jpg

www.prosjektil.no

Tips ein ven  Skriv ut