Detaljregulering for Mortveit

PRESISERING – KUNNGJERING AV PLANVEDTAK
Ved ein inkurie er det diverre ikkje sendt ut kunngjeringsvarsel til alle som kan vere direkte råka av planvedtaket. Ein gir difor utset klagefrist. Klage må sendast inn innan 2.7.2012.

PLANVEDTAK
Kommunestyret har i sak 019/12 i møte 20.03.2012 endeleg godkjend plan 201101 detaljregulering for Mortveit etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova:

Her er lenker til:

Plankart.
Føresegnene til planen.
Vedtak (Møtebok).
- Planomtale
Merknadshandsaming

Kommunestyret sitt endelege vedtak kan i hht §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningslova, jfr. forvaltningslova kap. VI, påklagast til departementet. Eventuelle klagar skal leverast skriftlig til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: firmapost@etne.kommune.no.

Ved ein inkurie er det diverre ikkje sendt ut kunngjeringsvarsel til alle som kan vere direkte råka av planvedtaket. Ein gir difor utset klagefrist. Klage må sendast inn innan 2.7.2012.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jfr. § 15-3 i plan- og bygningslova. Eventuelle krav må leverast skriftlig til Etne kommune.
 

Tips ein ven  Skriv ut