img_6421

Detaljregulering for naustområde Gjerdsvik

Offentleg ettersyn. 

Høyringsfrist 9. april 2018

Ny 1. gangshøyring

Komité Forvaltning har i sak 03/18 i møte 08.02.18 vedtatt at detaljregulering for Naustområde Gjerdsvik, del av gnr. 11 /1, 12/1, 12/30, 13/6, 13/7 og 15/1 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i plan- og bygningslova.

Planområdet er på ca. 8,5 da og vert foreslått regulert til naustområde, kaianlegg med pirer, flytebrygge, vegareal og parkeringsplass, landbruks-, natur- og friluftsområde, omsynssone for dvergålegras mm.

Her er lenker til:

Planframlegget er lagt ut til offentlig ettersyn på Etne tinghus og biblioteket i Etne. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 21.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no

Merknader må sendast inn innan 09.04.18.

Tips ein ven  Skriv ut