illustrasjon

Detaljregulering for naustområdet Gjerdsvik

Offentleg ettersyn for nytt planforslag

Komité Forvaltning har i sak 091/20 i møte 12.11.2020 vedtatt at detaljregulering for naustområde Gjerdsvik, Osvåg gnr.  11/1, 12/1, 12/30 og 15/1 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova:

Planområdet er på om lag 7,82 da, og vert foreslått regulert til naustareal, vegareal, friluftsføremål og friluftsområde i sjø og vassdrag.

Her er lenker til:

Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 21.
Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.
Merknader må sendast inn innan 31.12.2020

Tips ein ven  Skriv ut