img_6467

Detaljregulering for Osnes II gnr 14 bnr 1

OFFENTLEG ETTERSYN
Komité Forvaltning har i sak 116/12 i møte 06.09.2012 vedtatt at detaljregulering for Osnes II gnr 14 bnr 1 skal leggast ut til offentleg ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

Planområdet er på ca 20 daa, og vert foreslått regulert til bustadfelt.

Her er lenker til:
 
 
Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 30/ 53 75 82 36.
 
Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: Firmapost@etne.kommune.no.
 
Merknader må sendast inn innan 05.11.2012.

 

Tips ein ven  Skriv ut