DETALJREGULERING FOR PRESTALIO GNR. 131, BNR. 1 MFL.

OFFENTLEG ETTERSYN

 

Komité Forvaltning har i sak 151/12 i møte 6.12.2012 vedtatt at detaljregulering for Prestalio gnr. 131, bnr. 1, delar av tidlegare Skånevik prestegard, skal leggjast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.
Planområdet er på ca. 76 da, og vert føreslått regulert til bustadfelt og nytt gardstun, inkludert ny vegtilkomst.
 
Her er lenker til:
 
 
 
Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.
Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: Firmapost@etne.kommune.no.
 
Merknader må sendast innan 4.2.2013.
 
Tips ein ven  Skriv ut