Sæbøvika vest

Detaljregulering for Sæbøvika vest

Offentleg ettersyn

Komité Forvaltning har i sak 028/17 i møte 11.05.2017 vedtatt at detaljregulering for Sæbøvika vest. gnr/bnr 11/1, 2, 21, 49 skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

 

Planområdet er på 12,6 da, og vert foreslått regulert til bustad, vegareal og friområde.

Her er lenker til:

 

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 10.07.2017

 

Tips ein ven  Skriv ut