Detaljregulering for Sjoaren, Skånevik

OFFENTLEG ETTERSYN
Komité Forvaltning, har i sak 070/14 i møte 11.09.2014 vedtatt at detaljregulering for gnr 134/36, 134/47, 134/94 «Sjoaren», skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

Planområdet er på ca. 5.0 dekar, og vert no foreslått regulert til bustadområde.

Her er lenker til:

Framlegg til detaljregulering er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 36.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 30.10.2014

Tips ein ven  Skriv ut