Veavik Skoga

Detaljregulering for Veavik, del av gnr. 139 bnr. 2 og 5

Offentleg ettersyn

Veavik Skoga.jpg

Komité Forvaltning har i sak 103/13 i møte 17.10.2013 vedtatt at detaljregulering for Veavik, Skoga i Etne Kommune skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan- og Bygningslova.

 

Storleiken til planområdet er om lag 10,3 daa. Området vert foreslått regulert til fritidsbustader, småbåthamn og ein bustadtomt. Til informasjon er planen sin tittel endra sidan 1. gangshandsaming, i tråd med gjeldande kartreglar.

Her er lenker til:

Planframlegg er lagt ut på Tinghuset i Etne og på biblioteka i Etne og Skånevik.  Spørsmål kan rettast til kommunen v/Erik Kvalheim, tlf.: 53 75 82 21.

Eventuelle merknader kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: Firmapost@etne.kommune.no .

Høyringsfrist er  27.01.2014.

Veavik Skoga kart.jpg

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut