Plankart Vee

Detaljregulering for Vee

PlanID  201507

Plankart Vee.jpg

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles start av planarbeid for Vee. Formålet er å endre eksisterende reguleringsplan for Vee R-93 og utvide denne planen med gnr 20, bnr 4, 22, 46, 97, 103. I den nye reguleringsplanen skal det legges til rette for eneboliger med tilhørende anlegg. Planområdet utgjør ca. 110 daa. 

Planen er vurdert ikke å medføre planer og/eller tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn, og utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning.

Eventuelle kommentarer kan sendes til: Prosjektil Areal AS, Bjødnabeen 4, 4031 Stavanger, eller e-post: asbjorn@prosjektil.no, innen 21.01 2016.

Prosjektil.jpg

Tips ein ven  Skriv ut