illustrasjon

Detaljregulering for Ytre Nes II

Planvedtak

Kommunestyret har i sak 060/19 i møte 29.10.2019 endeleg godkjend detaljregulering for Ytre Nes II etter § 12-12 i Plan- og Bygningslova.

Planområdet er på 5,6 da, og er nå regulert til hytteområde, friområde og naustareal.

Her er lenker til:

Reguleringsplanen er også å finne på Tinghuset i Etne. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 8000.

Kommunestyret sitt endelege vedtak kan påklagast i hht §§ 12-12 og 1-9 i plan- og bygningslova, jfr. forvaltningslova kap. VI. Eventuelle klager skal leverast skriftlig til Etne kommune, Sjoarvegen 2, 5590 Etne, eller på e-post til: post@etne.kommune.no. Klage må sendast innan 20.01.2020.

Eventuelle krav om erstatning eller innløysing må setjast fram innan 3 - tre - år frå denne offentlege kunngjeringa av vedtaket, jf. § 15-3 i plan- og bygningslova. Eventuelle krav må leverast skriftlig til Etne kommune.

Tips ein ven  Skriv ut