Detaljregulering Øvernes, gnr. 54 bnr. 3, massetak

OFFENTLEG ETTERSYN
Komité Forvaltning har i sak 090/12 i møte 07.06.2012 vedtatt at eit framlegg til detaljregulering for Øvernes skal leggast ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2 og 12-10 i Plan-og Bygningslova.

Planområdet er på ca 50 daa, og vert foreslått regulert til masseuttak, vegetasjonsskjerming, anna grøntareal og sikringssone for tunnel m.m.

Her er lenker til:
- Plankart.
Føresegnene til planen.
Vedtak (Møtebok)
Profil terassering
Rapport rasfare
- Avkøyrsel profil
- Tilbakeføring

Framlegg til reguleringsplan er også lagt ut til offentlig ettersyn på Tinghuset i Etne, og på biblioteka i Etne og Skånevik. Spørsmål kan rettast til kommunen på tlf: 53 75 82 30.

Eventuelle merknader til planframlegget kan stilast til Etne kommune, Postboks 54, 5591 Etne, eller på e-post til: firmapost@etne.kommune.no.

Merknader må sendast inn innan 01.09.2012 (minst 6 veker etter at annonsa står i avisa)

 

Tips ein ven  Skriv ut