Du er her: Heim Tenester A-Å

Elevar - det fysiske arbeidsmiljøet

Oppdatert: 22.01.2019 11:43
Generelt
Omtale
Skulen har ei aktiv plikt til å passe på at skulen har eit godt miljø, både fysisk og sosialt.
 
Skulebygget og uteplassen skal tilpassast alle elevar, òg dei med funksjonsnedsetjing.
 
Elevar og foreldre kan snakke med skulen og be dei rette opp ting som ikkje fungerer bra nok. Skulen skal ta stilling til oppfordringa så fort som mogleg og skal lage eit skriftleg vedtak om saka.
 
Elevane skal få ta del i planlegginga og i arbeidet for eit trygt og godt skulemiljø. Skulen skal informere elevar og foreldre om rettane deira og om pliktene til skulen.
Målgruppe
  • Elevar i grunnskulen og vidaregåande skule
  • Elevar som nyttar skulefritidsordninga og leksehjelp
  • Føresette
Kriterium/vilkår

Regelverk
Sjå spesielt
friskolelova § 2-4 Krav til skoleanlegg og skolemiljø
opplæringslova Kapittel 9A


Lover
Forvaltningsloven

Forskrifter
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Rettleiing
Skolemiljø (Udir-3-2017)
Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i skolen (IK-2073)
Praktiske opplysninger
Sakshandsamingstid

Skulen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til dette, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

Klagemulighet

Er du misnøgd med vedtaket, kan du klage til skulen innan ein frist på tre veker frå du fekk det. Gjer ikkje skulen noko vedtak etter å ha fått tid til å vurdere saka, kan du likevel klage som om vedtaket var gjort. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Lèt skulen avgjerda stå, blir saka send vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Om skulen ikkje har svara deg innan rimeleg tid, kan du enno klage som om skulen hadde fatta eit vedtak.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Rådmann
Leder:Hilde Aartun Haraldseide
Telefon:53758020
Kontaktpersonar
Dagfinn Garnes Johnsen (Pedagogisk rådgjevar)
Telefon: 53758125
Mobil:
Telefaks:
Epost: dagfinn.garnes.johnsen@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2019-01-22 11:43