Etneelva

Endring av grense elv - sjø for Etneelva

Høyring

Etne kommune v/ avd. for Utvikling legg forslag til endring av grense elv - sjø i utløpet av Etneelva ut på høyring. Framlegget er i tråd med innspel frå Fagrådet for Etnevassdraget / Etne Elveeigarlag, jf. vedlegg under.

 

Høyringsfrist er 23.5.16. Adresse: post@etne.kommune.no eller Etne kommune, p.b. 54, 5591 Etne.

Saka vil etter høyringa bli fremja for politisk handsaming i komité Forvaltning.

Ev. spørsmål kan rettast til Erik Kvalheim, fagansvarleg plan og miljø, tlf. 53758221 / 98605972.

 

Vedlegg:

  1. Brev frå Fagrådet for Etnevassdraget datert 11.2.15.
  2. Tilhøyrande kart med framlegg til ny grense.
  3. Skjønnsprotokoll 1937.
  4. Etneosen, ortofoto 2012, målestokk 1:2500.
  5. Oversiktsfoto Etnesjøen, ortofoto 2012, målestokk 1:5000
Tips ein ven  Skriv ut