Ergo_fysio

Ergo- og fysioterapitenesta

                    Kontaktinformasjon                   

Fysioterapeutar med driftstilskot:

Etne Fysioterapi & Trening

Telefon: 53 75 67 22
E-post: post@etnefysio.no
Besøksadresse: Etne Senter, 2. etg
Postadresse: Haukelivegen 997, 5590 Etne

 

Kommunal ergo- og fysioterapi:

Ergoterapi

Telefon: 53 75 81 15
Besøksadresse: Holmavegen 24, 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Fysioterapi Etne

Telefon: 53 75 81 55
Besøksadresse: Holmavegen 24 (kontor)/
Holmavegen 30 (pasientbehandling), 5590 Etne
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Fysioterapi Skånevik

Telefon: 53 75 85 57
Besøksadresse: Skånevik omsorgssenter 3. etg,
Skånevikvegen 59, 5593 Skånevik
Postadresse: Sjoarvegen 2, 5590 Etne

Ergo- og fysioterapitenesta

Fysioterapi kan bli gjeve både for å forebyggje og for å behandle sjukdom eller skade. Etne kommune har både fysioterapeutar med driftstilskot og kommunale fysioterapeutar. Desse samarbeider om ventelistene.

Ergoterapi har deltaking og inkludering som mål, og å gjera det mogleg for deg å leva eit aktivt og sjølvstendig liv, ut frå dine føresetnader og kvardagslivet sine krav. Har du t.d vanskar med å greia daglege gjeremål fordi du er sjuk, skada eller av andre årsaker, kan du få hjelp frå ein ergoterapeut. 

Kvardagsrehabilitering er ei tidsavgrensa oppfølging, der du kan få støtte, vegleiing og trening i eigen heim, for å meistra kvardagen din betre. Eit team beståande av kommunal fysioterapeut, ergoterapeut og sjukepleiar bistår deg.

Hjelpemiddel kan lånast for ein kortare eller lengre periode. Kommunal fysioterapeut og ergoterapeut kan hjelpe deg med dette.

Ergoterapi

Fysioterapi

Hjelpemiddelformidling

Kvardagsrehabilitering

Tips ein ven  Skriv ut