Du er her: Heim Tenester A-Å

Førarkort - dispensasjon frå helsekrav

Oppdatert: 28.11.2018 09:32
Generelt
Omtale

Dersom du ikkje oppfyller dei helsekrava som blir stilte for å ha førarkort, vil du som hovudregel bli fråtekent førarkortet. Du kan likevel søkje om å få dispensasjon frå helsekrava. Det gjeld òg dersom du skal skaffe deg førarkort for første gong eller utvide det til tyngre klasser. Dispensasjon vil kunne innebere nokre avgrensingar, til dømes at du berre kan føre visse typar køyretøy, at køyretøyet skal ha spesialutstyr eller at førarkortet gjeld for ein avgrensa periode. Det blir som regel gjeve vilkår som skal oppfyllast, til dømes at du skal bruke spesielle medisinar eller ha jamlege kontrollar hos lege. Du må akseptere og signere desse vilkåra.

Kriterium/vilkår

Det blir ikkje stilt konkrete vilkår for når ein kan gje dispensasjon. Ein må vere sikker på at du på tross av tilstanden kan køyre sikkert. Statsforvaltaren skal vurdere om trafikktryggingsrisikoen opp mot behovet for førarkort.

Regelverk

Sjå vegtrafikklova §§ 21 og 24 og forskrift om førerkort m.m. §§ 4-1 og 14-3Lover
Vegtrafikkloven

Forskrifter
Førerkortforskriften
Praktiske opplysninger
Søknaden sendes til

Statsforvaltaren behandlar søknader om dispensasjon frå helsekrava i førarkortforskrifta.

Sakshandsaming

Statsforvaltaren skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til Statsforvaltaren før klagefristen for vedtaket går ut.

Sakshandsamingstid

Statsforvaltaren skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til Statsforvaltaren innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til Statsforvaltaren. Dersom Statsforvaltaren lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Helsedirektoratet, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Helse
Leder:Hilde Høyland
Kontaktpersonar
Elisabeth Gunleiksrud (Kommuneoverlege)
Telefon:
Mobil:
Telefaks:
Epost: elisabeth.gunleiksrud@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2018-11-28 09:32