Du er her: Heim Tenester A-Å

Frådeling av eigedom

Oppdatert: 10.01.2020 13:29
Generelt
Omtale

Ønskjer du å dele frå ei tomt eller opprette ein festegrunn for meir enn ti år, må du søkje kommunen om løyve.  Eit slikt løyve er trinn 1 i ein saksbehandlingsprosess der trinn 2 er å halde ei oppmålingsforretning der den nye eininga får eige gards- og bruksnummer (matrikkelnummer). Ved delinga må det ikkje kome til forhold som strir mot plan- og bygningslova eller vedtekter som er gjorde etter lova. Difor er krava til søknaden og saksbehandlinga i kommunen den same som for byggjesøknader. Skal du søkje om frådeling for ei ekstra bustadtomt i hagen, må kommunen ta stilling til om det er mogleg å byggje eit bustadhus av normal storleik og standard på den nye parsellen. 

Det er ikkje nødvendig med løyve for deling som skjer som ledd i eit jordskifte i tråd med ein rettsleg bindande plan.

Målgruppe

Blant andre desse kan be om deling:

 • Grunneigarar (personar som har grunnboksheimel til ein eigedom)
 • Den som gjennom retttskraftig dom er kjent som eigar til den delen av eigedommen som ein ønskjer frådelt
 • Den som har løyst inn festegrunn etter lov om tomtefeste
Kriterium/vilkår

For å kunne setje i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon frå vilkåra, eventuelt forslag om å endre reguleringsplan) vere godkjent av kommunen. Desse vilkåra må vere oppfylte:

 • Det må vere sendt varsel til naboane  
 • Tomtedeling må oppfylle alle krava til byggjetomt i plan- og bygningslova, for eksempel krav til veg, vatn og avløp
 • Tiltaket må ikkje vere i strid med arealdelen i kommuneplanen eller reguleringsplanen
Pris for tenesten
Taksthefte
Brosjyrer, dokumenter, kart og liknande

Dersom du har behov for kart kan du ta dette ut på Fonnakart


Direktoratet for byggkvalitet
Regelverk

Sjå særskilt plan- og bygningslova

 • §§ 18-1 og 18-2 (Opparbeidelseskrav)
 • § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse)
 • kap. 21 (Krav til innhold og behandling av søknader)
 • kap 26 (Opprettelse og endring av eiendom)
 • §§ 27-1 - 27-4 (Tilknytning til infrastruktur)
 • § 28-7 (Den ubebygde del av tomta. Fellesareal)


Lover
Forvaltningsloven
Matrikkellova
Plan- og bygningsloven
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Søknaden om deling av eigedom skal vere skriftleg. Du må føre opp korleis du ønskjer at delinga skal utførast. Du må også leggje fram eit forslag til grensegangen som er teikna inn på kart.

Rettleiar for bruk av skjema finn du hjå Statens kartverk

Sakshandsaming

Kommunen skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til kommunen før klagefristen for vedtaket går ut.

Sakshandsamingstid

Ein søknad om løyve som ikkje medfører dispensasjon frå vilkåra, skal avgjerast av kommunen innan tolv veker. Byggjesaksgebyret skal reduserast med 25 % for kvar påbegynte veke tidsfristen overskridast.

Dersom det i tillegg ikkje har kome merknader frå naboar/gjenbuarar og fråsegner frå annan myndigheit ikkje er nødvendig, skal kommunen avgjere saka innan tre veker. Dersom kommunen ikkje har avgjort søknaden innan fristen har gått ut, reknast løyve for gjeve, forutsett at det du søkjer om, ikkje er i strid med reglane.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Utvikling
Leder:Eikemo, Bjørn
Kontaktpersonar
Kristine Ebne (Rådgjevar byggesak)
Telefon: 53758238
Mobil:
Telefaks:
Epost: kristine.ebne@etne.kommune.no
Annbjørg Bue (Rådgjevar)
Telefon: 53758260
Mobil: 41623027
Telefaks:
Epost: annbjorg.bue@etne.kommune.no
Bjørn Eikemo (Leiar utvikling)
Telefon: 53758231
Mobil: 97038240
Telefaks:
Epost: bjorn.eikemo@etne.kommune.no
Lars Idar Yrke (Rådgjevar)
Telefon: 53758235
Mobil:
Telefaks:
Epost: lars.idar.yrke@etne.kommune.no
Knut Erik Ebne (Rådgjevar Oppmåling)
Telefon: 53758234
Mobil:
Telefaks:
Epost: knut.erik.ebne@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2020-01-10 13:29