Du er her: Heim Tenester A-Å

Frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hòltakingsverksemd - godkjenning/melding

Oppdatert: 28.11.2018 09:42
Generelt
Omtale

Ønskjer du å starte eller å overta ein frisørsalong, hud- og fotpleiesalong, tatoverings- og hòltakingsverksemd e.l., må du anten få godkjenning av kommunen eller sende ei melding til kommunen. Lokale i tatoverings- og hòltakingsverksemder skal godkjennast. Frisør- og hudpleieverksemder må oppfylle dei same hygienekrava, men treng inga godkjenning, berre melding.

Det blir stilt krav om at dei hygieniske forholda er tilfredsstillande og at verksemda førebyggjer overføring av smittsomme sjukdommar. Verksemda må godkjennast av / meldast til kommunen ved oppstart, ved utviding eller ved vesentlege endringar.

Det er eigne krav til solarium, sjå forskrifta om strålevern.

Ansvarlege for dagleg drift og tilsette med kundekontakt ved solarium må frå 1. januar 2016 ha bestått ei kunnskapsprøve.

Målgruppe

Personar som ønskjer å starte, overta eller flytte

  • frisørsalong
  • hud- og fotpleiesalong 
  • solstudio
  • tatoverings- og hòltakingsverksemd
Kriterium/vilkår

Det blir stilt krav til

  • lokala
  • rutinar for internkontroll
  • rutinar for å unngå smitteoverføring
RegelverkLover
Folkehelseloven
Forvaltningsloven
Smittevernloven

Forskrifter
Forskrift om hygienekrav for frisørvirksomhet m.v.
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)
Strålevernforskriften

Rettleiing
Drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv.
Smittevernfaglig forsvarlig drift i virksomheter med én-til-én-kontakt som frisører, kroppspleie mv. (covid-19)
Solarieprøve
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Sakshandsaming

Kommunen vil vurdere om det er behov for synfaring eller gransking av verksemda og kan påleggje at forhold blir retta eller at verksemda blir stansa. Tvangsmulkt kan ileggjast i samsvar med lov om folkehelsearbeid § 15. Dersom vilkåra ikkje blir overhaldne, kan godkjenninga trekkjast attende.

Kommunen fører tilsyn med at verksemda har forsvarleg smittevern og kan påleggje at verksemda gjer endringar for å betre smittevernet.

Sakshandsamingstid

Kommunen skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

Klagemulighet

Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Helse
Leder:Hilde Høyland
Kontaktpersonar
Elisabeth Gunleiksrud (Kommuneoverlege)
Telefon:
Mobil:
Telefaks:
Epost: elisabeth.gunleiksrud@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2018-11-28 09:42