Du er her: Heim Tenester A-Å

Gjeldsrådgjeving

Oppdatert: 01.09.2020 10:24
Generelt
Omtale

Har du betalings- eller gjeldsproblem, kan kommunen gje deg økonomisk rådgjeving. Du skal sjølv etter beste evne prøve å komme fram til ei ordning med dei du skyldar pengar. Men du kan få hjelp til å setje opp eit realistisk budsjett, forhandle med kreditorar og inngå ei gjeldsordningsavtale. Nav har òg oppretta ei landsdekkjande telefonteneste som skal gje ei enkel rettleiing (sjå lenka i brosjyrefeltet).

Regelverk

Dette er ei lovpålagd teneste. Sjå

Gjeldsordningsloven § 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer

Lov om sosiale tjenester i NAV § 17 Opplysning, råd og veiledning


Lover
Forvaltningsloven
Gjeldsordningsloven
Sosialtjenesteloven

Forskrifter
Forskrift om livsoppholdssatser

Rettleiing
Gjeldsordningsloven - veiledende livsoppholdssatser
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

For at du skal få best mogleg hjelp frå rådgjevaren, er det viktig at rådgjevaren får nok informasjon til å danne seg eit korrekt og heilskapleg bilete av økonomien din. Slike opplysningar kan vere

 • Siste skatteoppgjer
 • Saldo på alle kontiane
 • Kopi av husleige- eller framleigekontrakt for dokumentasjon av buutgifter
 • Lønnsinntekter og trygdeytingar dei siste tre månadene
 • Dokumentasjon på eventuell bustønad
 • Opplysningar om lån, kredittgjeld, osb.
 • Kvittering for betalt husleige og straum
 • Utgifter i til lege, fysioterapeut, kiropraktor, tannlege, osb.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annan barnepass
 • Utgifter til forsikring
 • Opplysningar om innskot i spareordningar
Sakshandsamingstid

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:NAV
Leder:Jan Ivar Bringedal
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2020-09-01 10:24