Du er her: Heim Tenester A-Å

Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang

Oppdatert: 16.08.2018 15:46
Generelt
Omtale

Ein gravid rusmiddelavhengig kan haldast attende utan eige samtykke i institusjon som er utpeika av regionalt helseføretak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker gjer vedtak om bruk av tvungen attendehalding etter forslag frå kommunen. Pårørande kan krevje at kommunen vurderer om den skal fremje sak for fylkesnemnda om bruk av tvang. Formålet er å hindre eller avgrense sannsynlege grunnar for at barnet blir født med skade. Under opphaldet skal det leggjast vekt på at kvinna blir tilbydd tilfredsstillande hjelp mot rusmiddelbruket slik at ho kan bli i stand til å ta vare på barnet.

Målgruppe
  • Gravide rusmiddelavhengige
  • Hennar pårørande
Kriterium/vilkår
  • Rusmiddelbruket til den gravide må vere av ein slik art at det er svært sannsynleg at barnet blir født med skade på grunn av rusbruken
  • Hjelpetiltak etter helse- og omsorgstenesteloven § 3-2 (for eksempel støttekontakt, råd og rettleiing, poliklinisk behandling eller frivillig institusjonsopphald) er ikkje tilstrekkeleg
Samarbeidspartnarar
  • Spesialisthelsetenesta ved regionalt helseføretak
  • Helse- og omsorgstenesta
  • Fastlegen
  • Barnevernstenesta
Regelverk

Sjå spesielt
helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 - Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenesterLover
Helse- og omsorgstjenesteloven
Spesialisthelsetjenesteloven

Forskrifter
Forskrift om rettigheter og tvang i rusinstitusjon

Rettleiing
Veileder om tvangstiltak overfor personer med rusmiddelproblemer
Praktiske opplysninger
Klagemulighet

Vedtak i fylkesnemnda om å halde attende ein gravid rusmiddelavhengig kan ikkje påklagast, men kan bli brakt inn for tingretten i første instans, både av den gravide kvinna og av kommunen. Eit såkalla hastevedtak (førebels vedtak) skal sendast til fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker innan to veker.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Helse
Leder:Hilde Høyland
Kontaktpersonar
Hilde Selland (Kommunalsjef Helse og Omsorg)
Telefon: 53 75 81 21
Mobil:
Telefaks: 53 75 80 01
Epost: hilde.selland@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2018-08-16 15:46