Du er her: Heim Tenester A-Å

Grensejustering

Oppdatert: 16.10.2019 12:04
Generelt
Omtale

Ei grensejustering vil seie at det kan overførast mindre areal mellom to matrikkeleiningar (eigedommar) som har felles eksisterande grense. For overføring av større område, sjå arealoverføring. Ei grensejustering krev at ein held ei oppmålingsforretning der grensene for dei aktuelle matrikkeleiningane blir klarlagde og beskrivne.

Målgruppe

Personar som kan krevje grensejustering (rekvirentar), er mellom anna grunneigarar (sjå òg matrikkellova § 9).

Kriterium/vilkår

Arealet for dei involverte matrikkeleiningane kan aukast eller reduserast med inntil 5 %, men maksimalt 500 kvadratmeter. For anleggseigedom gjeld spesielt at volumet kan aukast eller reduserast med maksimalt 1000 kubikkmeter. Uansett kan ei matrikkeleining likevel ikkje avhende meir enn 20 % av det som var arealet før justeringa, da blir det arealoverføring. Verdien på matrikkeleininga kan ikkje reduserast med meir enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygda).

Grensejusteringa må ikkje vere i strid med konsesjonslova, jordlova § 12 eller rettsleg bindande planar etter plan- og bygningslova.

Regelverk
Sjå 
Matrikkellova § 16 Grensejustering og § 9 Kven som kan krevje matrikkelføring av ny matrikkeleining o.a.
Matrikkelforskriften § 34 Grensejustering
Jordlova § 12 Deling 


Lover
Forvaltningsloven
Jordlova
Matrikkellova

Forskrifter
Matrikkelforskriften
Praktiske opplysninger
Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Krav (rekvisisjon) om grensejustering skal skje skriftleg. Sjå nedanfor kva for vedlegg som skal følgje med.

Skjema
Rekvisisjon for oppmålingsforretning som er unntatt frå byggjesaksbehandling
Vedlegg
  • Skriftleg samtykke frå registrerte grunneigarar og registrerte festarar som grensejusteringa har noko å seie for
  • Arealrekneskap for involverte eigedommar og overførte areal, og eventuelt tidlegare grensejusteringar
  • Dokument frå kommunen som viser at grensejusteringa ikkje fører til deling av driftseining (jf. jordlova)
  • Pårekna verdi for involverte eigedommar
Sakshandsaming

Kommunen innhentar nødvendige opplysningar og gjennomfører oppmålingsforretning med grensejustering. Det blir utferda eit matrikkelbrev som sendast til rekvirenten.

Sakshandsamingstid

Når krav om grensejustering er teke imot, skal kommunen ferdigbehandle saka (medrekna å fullføre matrikkelføringa) innan 16 veker dersom ikkje annan frist er avtalt.

Klagemulighet

Klagefristen er tre veker og går frå det tidspunktet du har motteke matrikkelbrevet eller melding om føringa i matrikkelen. Både heimelshavarar, eigarar og festarar som avgjerda har noko å seie for, kan klage på grensejusteringa. Du sender klagen til kommunen, som òg kan gje rettleiing. Dersom kommunen lèt avgjerda stå, blir saka sendt vidare til Statsforvaltaren, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig eining
Avdeling:Utvikling
Leder:Eikemo, Bjørn
Kontaktpersonar
Bjørn Eikemo (Leiar utvikling)
Telefon: 53758231
Mobil: 97038240
Telefaks:
Epost: bjorn.eikemo@etne.kommune.no
Knut Erik Ebne (Rådgjevar Oppmåling)
Telefon: 53758234
Mobil:
Telefaks:
Epost: knut.erik.ebne@etne.kommune.no
Andre opplysningar
Dato oppdatert
2019-10-16 12:04