OBS! Nettleseren din er utdatert. Vi anbefaler at du laster ned en annen, moderne nettleser som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge.

IMPORTANT! Your browser is out of date. We recommend that you download a more modern browser like Google Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Barn, ungdom og familie

Helsestasjonen har ansvar for det førebyggjande og helsefremjande arbeidet for gravide, barn, unge i alderen 0-20+ år og deira familiar i Etne kommune.

Personal knytt til helsestasjon, skulehelsetenesta og helsestasjon for ungdom er helsesjukepleiar, lege, jordmor og fysioterapeut. Helsestasjonen har og personell med spesialkompetanse på psykisk helse. Me tilbyr hjelp til foreldrerettleiing utover ordinære helsekonsultasjonar.

Helsestasjon og skulehelsetenesta har tverretatleg samarbeid med fastlegar, barnehagar, skular og barnevernteneste, PPT (pedagogisk, psykologisk teneste), og psykisk helseteneste. Me har alle teieplikt. Det er eit lågterskeltilbod. Sjuke barn skal ikkje koma på helsestasjonen. Kontakt då lege om behov.

Bli-Z – Betre tverrfagleg innsats for born og unge i Etne kommune (betreinnsats.no)
Helsestasjon for ungdom - Vindafjord kommune
Rutine-helse-og-ppt-er-eit-felles-lag-rundt-barn-og-unge-april-2021.pdf (vindafjord.kommune.no)

Dersom born og unge har behov for hjelp utover kommunale tenester kan me bidra til å henvise til det.
Barn og unges helseteneste - Helse Fonna (helse-fonna.no)

Til toppen