Helsestasjon

Gratulerer med den nyfødte og hjarteleg velkommen til helsestasjonen!

 

Å bli foreldre er ei stor hending! Den første tida treng de til å bli kjent med barnet dykkar. Me på helsestasjonen ønskjer å bidra til ein trygg start og god oppfølging i sped – og småbarnstida. Me legg vekt på ressursane i familien og i nærmiljøet. Me er særleg oppteken av den første tida til barnet i familien og samspel og tilknytning mellom foreldre og barn.

Helsestasjonen er eit lågterskeltilbod der du kan ta direkte kontakt med oss.

Helsestasjonen sitt arbeid skal bidra til:

  • at foreldre opplever meistring i foreldrerolla og styrke samspel og tilknytning mellom foreldre og barn                                                                                                       
  • fremja fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped– og småbarn                                      
  • førebyggje, avverge og avdekke vald, overgrep og omsorgssvikt                                    
  • avdekke fysisk og psykisk utviklingsavvik tidleg                                                                
  • bidra til at barn får oppfølging og blir henvist vidare ved behov

Helsestasjonen tilbyr heimebesøk til alle nyfødte. Me har oppfølging av sped- og småbarn etter nasjonalt program. Konsultasjonene inneheld helseundersøkingar, foreldrerettleiing, helseopplysning og vaksinasjon.

Tema i konsultasjonane kan vera amming/flaskemating, mat, søvn, trivsel og utvikling, motorikk, samspel og tilknytning, omsorgsmiljø, foreldrerolla og foreldrekvardagen elles.

Faste konsultasjonar:

Faste konsultasjonar:
Alder Kven treff du? Vaksiner
Nyfødt Heimebesøk av jordmor og helsesjukepleiar
2-4 veker Undersøking og rettleiing av Helsesjukepleiar
6 veker Undersøking og rettleiing av Helsesjukepleiar/lege Vaksinasjon jamfør retningslinjer
8 veker Trivselssamtale med fokus på psykisk helse mor
Ca 2 månader Barselgruppe - tema: Motorisk utvikling ved fysioterapeut og samspel ved helsesjukepleiar Vaksinasjon jamfør retningslinjer
3 månader Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar Vaksinasjon jamfør retningslinjer
4 månader Gruppe - tema: Samspel og introduksjon til fast føde ved helsesjukepleiar - og individuell helsekontroll
5 månader Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar Vaksinasjon jamfør retningslinjer
6 månader Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar/lege
Ca 7 månader Gruppe - tema: Tannpleie ved tannpleiar, trygghetssirkel ved helsesjukepleiar
8 månader Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar
10 månader Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar
12 månader Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar/lege Vaksinasjon jamfør retningslinjer
15 månader Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar Vaksinasjon jamfør retningslinjer
17/18 månader Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar
2 år Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar/lege. Språkvurdering
4 år Undersøking og rettleiing av helsesjukepleiar. Syn- og hørselstest og språkvurdering

Film til alle nybakte foreldre: I trygge hender - YouTube

Les meir om helsestasjonstenesta her: Helsestasjon 0–5 år - Helsedirektoratet

Les meir meir om vaksinane her: Barnevaksinasjonsprogrammet - FHI

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyttig informasjon

Me har samla gode lenker med kunnskapsbasert informasjon til deg og barnet ditt:

Barnet si utvikling og samspel

Baby (bufdir.no)

Babyens signaler og behov (bufdir.no)

Spedbarnets språk - Forstår du hva barnet prøver å fortelle deg? - YouTube

Forstå barnets utvikling 0-5 år (bufdir.no)

Barns motoriske utvikling fra 0-15 måneder Norsk - YouTube

Hører barnet? - NHI.no

Skjevt hode og favorittside - Norsk Fysioterapeutforbund

Amming, morsmelkerstatning og mat

Mat og måltider for spedbarn - Helsedirektoratet

Nye råd om D-vitamintilskudd og tran til spedbarn - Helsedirektoratet

Amming og mat til spedbarn - helsenorge.no

Etter fødsel

Etter fødsel - helsenorge.no

Nyfødt barn, sjekkliste - NHI.no

Fødselsdepresjon - helsenorge.no

brosjyre-depresjon.pdf

Søvn

Trygt sovemiljø for spedbarnet | Landsforeningen uventet barnedød (lub.no)

Søvn hos spedbarn - helsenorge.no

Søvnproblemer hos sped og småbarn - YouTube

Vaksine

Microsoft Word - Oversikt Barnevaksinasjonsprogrammet i Norge.docx (fhi.no)

Barnevaksinasjonsprogrammet - FHI

Foreldrehverdag

Foreldrehverdag (bufdir.no)

Gode råd ved sjukdom

Barnesykdommer og vanlige plager hos barn - helsenorge.no

Foreldrebrosjyrer - Farmasøytisk institutt (uio.no)

Når barnet har feber - NHI.no

Når må barn være hjemme fra barnehagen? - FHI

Barnet sitt miljø og sikkerheit

Sikkerhet for nyfødte og spedbarn - helsenorge.no

Barns miljø og sikkerhet / når barnet skader seg - Helsedirektoratet

https://www.tryggtrafikk.no/sikring-av-barn-i-bil/

Dyrebarlast-2018_endelig-versjon.pdf (tryggtrafikk.no)

Snus - helseskader - helsenorge.no

Passiv røyking - helsenorge.no

Rus

Alkohol og amming - Alt du bør vite om alkohol når du ammer- Av-og-til (avogtil.no)

Alkohol og barn - Drikke foran barna? Dette bør du tenke på! - Av-og-til (avogtil.no)

Gravid og alkohol - NHI.no

Vald, overgrep og omsorgsvikt

I trygge hender - YouTube

Hva gjør du når barnet ditt gråter? by StineSofiesStiftelse - Issuu

 

Om det er vanskeleg å nå oss på telefon, legg gjerne igjen beskjed på mail eller sms så tek me kontakt.

Med venleg helsing

Elin Grindheim Hovda             Anette Huse                                          
Leiande helsesjukepleiar       Helsesjukepleiar                                                       
488 92 022                                 974 05 903     

Synnøve Lovra Viskjer           Margaret Bull-Tornøe                                           
Helsesjukepleiar                     Helsesjukepleiar                                                      
480 38 334                               905 87 150

Evnt. mail.                                                      
elin.grindheim.hovda@etne.kommune.no                                                   
anette.huse.borgen@etne.kommune.no 
synnove.lovra.viskjer@etne.kommune.no
margaret.bull.tornoe@etne.kommune.no

 

Lovgrunnlag: Lov om kommunal helse– og omsorgsteneste og retningslinjer for barselomsorg og helsestasjonsvirksomhet frå Helsedirektoratet.   

Konsultasjonane og observasjonar blir dokumentert i journal etter forskrift om pasientjournal og Helsepersonellova            

Kontaktinformasjon

Helsestasjon
E-post
Telefon 53 75 81 08

Opningstider i Etne
Måndag-fredag kl. 09.00-15.00
Besøksadresse:
Holmavegen 24, gamle omsorgssenteret
Telefon: 53 75 81 08

Opningstider i Skånevik
Torsdagar og etter avtale
Besøksadresse:
Skåneviksvegen 17, helsesenter/doktorhagen
Telefon: 53 75 85 02

Relatert innhold

Facebook helsestasjonen