Friskliv, læring og mestringstilbod

Omtale

Etne kommune har i dag ein integrert modell for friskliv, læring og meistringstilbod. Det vil seia at dei ulike tenestane i kommunen arrangera tilboda. Omgrepa friskliv, læring og mestring omfattar førebyggjande, helsefremmande og det å læra å leva med ulike helseutfordringar. Tilboda kan vere individuelle og i grupper. 

 

Målgruppe

Born, unge, vaksne og pårørande som kan ha nytte av tilbod for å førebyggja -og hindre utvikling av sjukdom og/eller lære å mestre livssituasjonen sin.

Brosjyrer, dokumenter, kart og liknande

Frisklivsresept (PDF, 632 kB)

Samarbeidspartnarar

Aktuelle samarbeidspartnarar kan vere

  • arbeidsgjevarar
  • brukar- og innvandrarorganisasjonar
  • fastlegar
  • frivillige organisasjonar
  • Nav
  • private aktørar
  • spesialisthelsetenesta

Lærings- og meistringssenteret Helse Fonna

Regelverk

For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 i helse- og omsorgstenestelova skal kommunen mellom anna tilby helsefremjande og førebyggjande tenester.Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven

Praktiske opplysninger

Rettleiing - korleis få utført eller motta tenesta

Brukar/pasient/pårørande kan anten ta direkte kontakt med frisklivskoordinator eller med aktuelt helsepersonell som henviser vidare.  

 

Kontaktpersonar

Elisabeth Høiland (Frisklivskoordinator)
Mobil: 954 35 324
Epost: friskliv@etne.kommune.no