Fysisk og psykisk funksjonshemming

Kommunen har tenester for å støtte personar med fysisk og/eller psykisk utviklingshemning og deira pårørande.

Det kan vera opplæring til å mestre daglege gjeremål, praktisk hjelp i kvardagen, nødvendig helsehjelp, ivareta sosiale behov og støtte til pårørande.