Avlasting

Tilbod om avlasting skal gi deg som har særleg tyngande omsorgsoppgåver moglegheit for regelmessig fri, unngå å bli utsliten og gi deg moglegheit til å delta i vanlege aktivitetar i samfunnet.

Både omsorgsytar og den hjelpetrengjande kan søkje om avlasting.

Avlasting er for deg som

 • har belastande omsorgsoppgåver utover det som kan forventast og som vert rekna som særleg tyngande og som varer over tid
 • yter omsorg på natta, eller får avbrot i nattesøvn på grunn av omsorgsoppgåver
 • har omsorgsoppgåver som fører til sosial isolasjon og/eller mangel på ferie og fritid
 • har redusert kapasitet og omsorgsevne grunna eigen helsetilstand eller sjukdomstilfelle

Ulike typar avlastingstiltak

Avlasting vert gitt ut frå behov og vert organiserast på ulike måtar.

 • Privat avlasting er eit tilbod til føresette med heimebuande barn med funksjonsnedsettingar. Tenesta kan bli gitt timebasert på ettermiddagstid, i helg, eller som døgnavlasting i private heimar.
 • Avlasting i bustad er eit døgnbasert tilbod til føresette med heimebuande barn med funksjonsnedsettingar. Tenesta vert gitt i bustadar med døgnbemanning.
 • Avlastingsopphald på institusjon for å utsette behov for langtidsopphold, og gjer det mogleg for eldre til å bu heima lengst mogleg.
 • Dagaktivitetstilbod for eldre: Avlasting på dagtid i vekedagar ved eit dagsenter for eldre.
 • Tilsyn eller avlasting etter skuletid og i ferier for elever på ungdomsskole/ vidaregåande skule som har behov for tilsyn.
 • Brukarstyrt personleg assistent (BPA) gir avlasting for føresette med heimebuande barn under 18 år med funksjonsnedsetting. Sjå eigen tenesteomtale.

Når du får avlasting forventar me av deg og dine pårørande

 • at du/de nyttar tidsrommet for avlasting til eigenomsorg i form av kvile, sosialt samvær med andre, fritidsaktivitetar eller ferie
 • at du/de støttar og motiverer omsorgsmottakar til å ta i mot tenester frå kommunen

Økonomi 

Tenesta er gratis.

Aktuelt regelverk