Miljøarbeidstenesta

Omtale

Miljøarbeid vert ytt til menneske som bur i eigne bustader eller på Gjerdsrabbane. Tenestene har då gjerne karakter av opplæring/rettleiing/støtte til daglege gjeremål og sosial trening.

Me er opptatt av at brukarane til ei kvar tid skal ha det best mogleg, ut i frå sine eigne føresetnader. Dei skal ha ein føreseieleg kvardag, med eit variert innhald. Kvardagane skal vere gode og me er difor med på ulike aktivitetar. På Gjerdsrabbane Bufellesskap har vi fem bustader, der ein for tida vert brukt til avlasting.

 

Målgruppe

Menneske med nedsett funksjonsevne

Samarbeidspartnarar

Habillitering Helse Fonna

Regelverk

Helse og omsorgsteneste lova

Pasient- og brukerrettighetsloven

Forvaltningsloven