Praktisk bistand og opplæring/miljøarbeid i heimen

Praktisk bistand opplæring eller miljøarbeid i heimen er ei teneste for deg som treng bistand og hjelp til å fungera i dagleglivet grunna omfattande psykisk eller fysisk funksjonssvikt. Du skal få hjelp til å fungera i dagleglivet både i og utanfor heimen.

Praktisk bistand og opplæring/ miljøarbeid i heimen er for deg som

 • bur i bufellesskap med heildøgns omsorg, anna privat buform eller heime hjå dine føresette
 • treng hjelp eller opplæring til å få dekke dine grunnleggande behov
 • treng hjelp eller opplæring til å få utføra daglege gjeremål i heimen
 • treng hjelp eller opplæring til å få dine dekka kulturelle behov
 • ved kortvarig sjukdom hos føresett med behov for hjelp til å oppretthalde omsorgsevne for barn med  langvarige, samansette helse- og omsorgstenester

Når du har fått praktisk bistand og opplæring/miljøarbeid i heimen kan du og dine pårørande forventa å

 • ha individuelle mål og plan over tenester / tiltak og ressursbruk samt evalueringsrutinar.
 • ha samarbeidsavtale, som inneheld avtale vedkommande praktiske ting, forvalting av økonomi og verdisaker, medisinske og helsemessige spørsmål med vidare, med pårørande/hjelpeverje.
 • ha miljøterapeutisk, fagleg forsvarlege tenester ut frå mål om sjølvstende og normalisering.
 • ha primær- eller hovudkontakt og sekundærkontakt
 • få ivaretatt eigenomsorg ut ifrå eigne ressursar
 • få hjelp til å nå eit optimalt funksjonsnivå
 • ha hjelp til å ivareta eigen helsetilstand og velvære, og om nødvendig få følge til lege, tannlege, frisør med vidare.
 • om nødvendig få bistand og hjelp ved medisinering.
 • få hjelp til utprøving, skaffa seg og vedlikehald av hjelpemiddel.
 • ha tilgang til personell etter behov, som er skrive i vedtak.
 • ha høve til besøk med individuelt tilpassa fagleg tilrettelegging.
 • ha rett til individuell plan (IP) dersom det er koordinerte tenester.

Økonomi

Praktisk bistand til personleg stell eller opplæring er gratis. For tenester som er rein praktisk bistand sjå eigen tenesteomtale.

Aktuelt regelverk

Kontaktinformasjon

Tenestekontoret for helse og omsorg
Telefon 53 75 81 49

Postadresse:
Sjoarvegen 2, 5590 Etne